. Komercjalizacja Nauki
 

Komercjalizacja Nauki

Szansą na rozwój powiązań pomiędzy nauką i biznesem jest inicjatywa pracowników B+R. Aż 99% naukowców zadeklarowało, że w przyszłości będzie poszukiwać przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą. Niska wiedza i brak umiejętności przedsiębiorstw w tym zakresie są kluczowym argumentem przemawiającym za koniecznością aktywizacji naukowców.

Komercjalizacja Nauki

Projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych powstał z myślą o pracownikach ośrodków naukowych oraz podmiotów działających na rzecz nauki. Projekt ma celu budowanie potencjału innowacyjnego, którego źródłem jest sprawnie działająca sfera badawcza współpracująca z gospodarką.

Komercjalizacja Nauki

Głównym zadaniem projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych jest wspomaganie rozwoju w Polsce silnych, innowacyjnych przedsiębiorstw. Skuteczna współpraca z biznesem jest możliwa wtedy, gdy naukowcy będą posiadali specyficzną, kompletną wiedzę w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w celu dostosowania ich do potrzeb przedsiębiorstw.

Warsztaty

Warsztaty to jedno z najważniejszych narzędzi w ramach projektu "Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych". Bezpośrednio wpływają na skuteczność osiągnięcia celu głównego, czyli pozyskania przez Beneficjentów Ostatecznych wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, komercjalizacji rezultatów prac badawczych oraz podstawowych technik PR i marketing-mix.

Zdobycie wspomnianej wiedzy pozwoli uczestnikom projektu na swobodne kontakty ze sferą biznesu, a także spełnianie oczekiwań i potrzeb rynku, projektowanie i zarządzanie badaniami zgodnie z potrzebami innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Świadomość konieczności dostosowania badań naukowych do potrzeb gospodarki, czy poznanie technik public relations pozwoli na zbliżenie obu „światów” i podniesienie jakości współpracy sfer Badań i Rozwoju oraz biznesu. Warto zaznaczyć, że podczas warsztatów osobne zajęcia poświęcono zagadnieniom Gender Mainstreaming. Beneficjenci Ostateczni mają dzięki temu szansę na pogłębienie wiedzy o uwarunkowaniach społecznych Kobiet i Mężczyzn w nauce, co wpływa pozytywnie na spełnienie zasady równości szans.

play-icon

Konferencja

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który oddaję w pełni idee naszego Projektu.

Bliska zależność między nauką a biznesem

Innowacje są wynikiem bliskiej relacji między nauką i biznesem, co skutkuje wzrostem konkurencyjności. Tak na prawdę efekt takiej ścisłej konsolidacji można obecnie odnotować we wszystkich dziedzinach życia. Nauka zaadaptowana w sferę biznesu gwarantuje efektywność oraz ma ogromny wpływ na rozwój krajowej gospodarki.

Konkurencyjność

Wzrost eksportu popartego zwiększeniem efektywności pracy to gwarant konkurencyjności, jaką wykazywać będzie krajowa gospodarka nastawiona na innowacyjne rozwiązania. Ważnym aspektem w całym procesie jest zapewnienie odpowiedniego naukowego zaplecza dla studentów, którzy podejmują działania zmierzające do rozwoju badań naukowych w kierunku przedsiębiorczości gospodarczej.

Polska gospodarka

Jeśli na tapetę wziąć przykład polskiej gospodarki, statystyki wskazują boleśnie, iż innowacyjność naszego kraju jest na jednym z najniższych poziomów w europejskiej wspólnocie. Na taki stan rzeczy wpływ mają istotne różnice w sferze funkcjonowania środowiska nauki i biznesu.

Współpraca

Podejście rozwiązywania problematycznych kwestii oraz brak odpowiedniej komunikacji między stronami to główne powody nieuzyskania jasnego planu działania dla wzajemnej współpracy. Rozwój w każdej dziedzinie życia zależny jest od naukowego i odkrywczego podejścia do konkretnego tematu.

Potrzeba nierozerwalnego partnerstwa

Strona biznesowa odpowiedzialna jest za efektywne wdrożenie innowacyjności w przemysł, aby sprostać potrzebom nowoczesnego i wymagającego społeczeństwa. Potrzeba sprawnego partnerstwa będzie miała znaczenie z uwagi na testowanie nowych rozwiązań oraz wdrażanie ich do użytku, a także rzetelną informację dla opinii publicznej.

Wyzwanie

Docenienie wkładu każdej ze stron w rozwój danego projektu może być ogromnym wyzwaniem zarówno dla ludzi biznesu, jak i naukowców.

Korzyści

rzybliżenie obu stron zapewni jednak obopólne korzyści, na czele z realizacją danego projektu w dziedzinie innowacyjności.

Dialog

Zwiększony dialog będzie zatem pozytywnym wydźwiękiem zarówno dla zainteresowanych stron, jak również opinii publicznej.

Korzyści społeczeństwa

Niezwykle istotna jest tutaj relacja z opinią społeczeństwa, która będzie głównym odbiorcą potencjalnych projektów

Skontaktuj się z nami